کانال ایتا شهر موسیقی

بهترین موزیک ها را شنونده باشید 🖥 تبلیغات👈Solltankhah@

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا شهر موسیقی

🎹 موزیک ◻️ آهنگ "شانس آخر" 🌟 امتیاز: 4.9از5 #درخواستی #موسیقی #آهنگ ♥ ‌ ❍ㅤ   ⎙ㅤ  ⌲ ꪶⅈ𝕜ꫀ 𝓒ꪖₘₘꫀₙₜ ડꪖꪜꫀ ડꫝꪖ𝕣ꫀ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🎧 شهر موسیقی 👇 https://eitaa.com/joinchat/361824427C68b99d30c7
🎹 موزیک ◻️ آهنگ "چهل گیس" 🌟 امتیاز: 4.9از5 #درخواستی #موسیقی #آهنگ ♥ ‌ ❍ㅤ   ⎙ㅤ  ⌲ ꪶⅈ𝕜ꫀ 𝓒ꪖₘₘꫀₙₜ ડꪖꪜꫀ ડꫝꪖ𝕣ꫀ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🎧 شهر موسیقی 👇 https://eitaa.com/joinchat/361824427C68b99d30c7
🎹 موزیک ◻️ آهنگ "قطار" 🌟 امتیاز: 4.9از5 #پاپ #موسیقی #آهنگ ♥ ‌ ❍ㅤ   ⎙ㅤ  ⌲ ꪶⅈ𝕜ꫀ 𝓒ꪖₘₘꫀₙₜ ડꪖꪜꫀ ડꫝꪖ𝕣ꫀ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🎧 شهر موسیقی 👇 https://eitaa.com/joinchat/361824427C68b99d30c7
🎹 موزیک ◻️ آهنگ "تو شدی زندگیم" 🌟 امتیاز: 4.9از5 #عاشقانه #موسیقی #آهنگ ♥ ‌ ❍ㅤ   ⎙ㅤ  ⌲ ꪶⅈ𝕜ꫀ 𝓒ꪖₘₘꫀₙₜ ડꪖꪜꫀ ડꫝꪖ𝕣ꫀ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🎧 شهر موسیقی 👇 https://eitaa.com/joinchat/361824427C68b99d30c7
🎹 موزیک ◻️ آهنگ "انرژی مثبت" 🌟 امتیاز: 4.9از5 #شاد #موسیقی #آهنگ ♥ ‌ ❍ㅤ   ⎙ㅤ  ⌲ ꪶⅈ𝕜ꫀ 𝓒ꪖₘₘꫀₙₜ ડꪖꪜꫀ ડꫝꪖ𝕣ꫀ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🎧 شهر موسیقی 👇 https://eitaa.com/joinchat/361824427C68b99d30c7
🎹 موزیک ◻️ آهنگ "غمگین: 🌟 امتیاز: 4.9از5 #ریمیکس #موسیقی #آهنگ ♥ ‌ ❍ㅤ   ⎙ㅤ  ⌲ ꪶⅈ𝕜ꫀ 𝓒ꪖₘₘꫀₙₜ ડꪖꪜꫀ ડꫝꪖ𝕣ꫀ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🎧 شهر موسیقی 👇 https://eitaa.com/joinchat/361824427C68b99d30c7
🎹 موزیک ◻️ آهنگ "عاشقی یعنی " 🌟 امتیاز: 4.9از5 #پیشنهادی #موسیقی #آهنگ ♥ ‌ ❍ㅤ   ⎙ㅤ  ⌲ ꪶⅈ𝕜ꫀ 𝓒ꪖₘₘꫀₙₜ ડꪖꪜꫀ ડꫝꪖ𝕣ꫀ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🎧 شهر موسیقی 👇 https://eitaa.com/joinchat/361824427C68b99d30c7
🎹 موزیک ◻️ آهنگ "ترکی 🌟 امتیاز: 4.9از5 #ترکی #موسیقی #آهنگ ♥ ‌ ❍ㅤ   ⎙ㅤ  ⌲ ꪶⅈ𝕜ꫀ 𝓒ꪖₘₘꫀₙₜ ડꪖꪜꫀ ડꫝꪖ𝕣ꫀ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🎧 شهر موسیقی 👇 https://eitaa.com/joinchat/361824427C68b99d30c7
🎹 موزیک ◻️ آهنگ "پرش" 🎙 خواننده:عرفان طهماسبی 🌟 امتیاز: 4.9از5 #درخواستی #انتخابات #موسیقی #آهنگ ♥ ‌ ❍ㅤ   ⎙ㅤ  ⌲ ꪶⅈ𝕜ꫀ 𝓒ꪖₘₘꫀₙₜ ડꪖꪜꫀ ડꫝꪖ𝕣ꫀ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🎧 شهر موسیقی 👇 https://eitaa.com/joinchat/361824427C68b99d30c7
🎹 موزیک ◻️ آهنگ نرو بمان" 🎙 خواننده:پالت 🌟 امتیاز: 4.9از5 #غمگین #موسیقی #آهنگ ♥ ‌ ❍ㅤ   ⎙ㅤ  ⌲ ꪶⅈ𝕜ꫀ 𝓒ꪖₘₘꫀₙₜ ડꪖꪜꫀ ડꫝꪖ𝕣ꫀ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🎧 شهر موسیقی 👇 https://eitaa.com/joinchat/361824427C68b99d30c7
🎹 موزیک ◻️ آهنگ "آخر منو به باد دادی" 🎙 خواننده:هوروش بند 🌟 امتیاز: 4.9از5 #پاپ #موسیقی #آهنگ ♥ ‌ ❍ㅤ   ⎙ㅤ  ⌲ ꪶⅈ𝕜ꫀ 𝓒ꪖₘₘꫀₙₜ ડꪖꪜꫀ ડꫝꪖ𝕣ꫀ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🎧 شهر موسیقی 👇 https://eitaa.com/joinchat/361824427C68b99d30c7

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا