کانال ایتا قدرت درون

لحظه ها را به بهترین لحظات تبدیل کنیم ،حضورشما در این کانال اتفاقے نیست ،شمااز طرف خداوند انتخاب شده اید.

ارتباط با ادمین ،تبلیغات،تبادلات👇
https://eitaa.com/AS9870w

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا قدرت درون

☑️#فایل_صوتی ...#گام_هفتم "قدم دوم پرواز" (من دوست‌داشتنی) تقدیم شما که خوبیتون آرزوی من #تقویت_اعتمادبه‌نفس و #عزت‌نفس 🔊#من_دوست‌داشتنی 👤#سعیدپورندی ⚡️@ghodratdaron⚡️ ⚡️@ghodratdaron⚡️ 🇮🇷قدرت درون 🇮🇷
☑️#من_دوست‌داشتنی 🌤ﺭﻭزهفتم ﻋﻨﻮﺍﻥ : ﻗﺪﻡ ﺩﻭﻡ ﭘﺮﻭاﺯ... 📌ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﻟﺘﻮﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺲ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﺎشه... 📌ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﻗﺪﻡ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻭ ﺳﺒﮏ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭیم... 📌ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺨﺸﺶ ﻭ ﻟﻄﻒ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯿﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ... 📌 ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻮﺑﺖﻣﯿﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ. ﭘﺲ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﯾﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺷﻮﻥ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺭﻭ 📌ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﺨﺸﻢ ﻭ ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺑﻤﻮﻥﺻﻌﻮﺩ ﮐﻨﯿﻢ... 📌ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﻟﺘﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺭﻭﺑﺒﺨﺸﯿﺪ. ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺣﺮﻓﺎﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻣﺮﺩﺩ ﻫﺴﺘﯿﻦ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺧﻄﺎﻫﺎﺗﻮﻥ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎﯾﻦ، ﺩﻋﺎﯼﺩﯾﺮﻭﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺯﺩﯾﻢ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﺑﯿﺎﺭﯾﻦ... 📌ﭘﺲ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎﺯ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﭘﺲ ﺍﻻﻥ ﻻﯾﻖ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻦ... ﻣﻮﻭﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻦ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ... 😋 ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ : 1⃣ ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻭﻝ ﺻﺒﺢ 2⃣ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﺑﺘﺸﻮﻥ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻢ. 3⃣ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻤﻮﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ... 4⃣ ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﮕﻮ : ... ﺟﻮﻥ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ‏( ﺟﺎﯼ ... ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ‏). ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﯿﻦ ❤️❤️ ⚡️@ghodratdaron⚡️ ⚡️@ghodratdaron⚡️ 🇮🇷قدرت درون 🇮🇷
یک بار از زنی موفق خواستم تا راز خود را با من در میان بگذارد. لبخندی زد و گفت: موفقیت من زمانی آغاز شد که نبردهای کوچک را به جنگجویان کوچک واگذار کردم. دست از جنگیدن با کسانی که غیبتم را می‌کردند برداشتم. دست از جنگیدن با خانواده‌ی همسرم کشیدم. دیگر به دنبال جنگیدن برای جلب توجه نبودم، سعی نکردم انتظارات دیگران را برآورده کنم و همه را شاد و راضی نگه دارم. دیگر سعی نکردم کسی را راضی کنم که درباره‌ی من اشتباه می‌کند. آن‌گاه شروع کردم به جنگیدن برای: اهدافم، رویاهایم، ایده‌هایم و سرنوشتم. روزی که جنگ‌های کوچک را متوقف کردم روزی بود که مسیر موفقیتم آغاز شد. هر نبردی ارزش زمان و روزهای زندگی ما را ندارد. نبردهایمان را عاقلانه انتخاب کنیم. 👤#ژوان‌_وایس ⚡️@ghodratdaron⚡️ ⚡️@ghodratdaron⚡️ 🇮🇷قدرت درون 🇮🇷
☘️ به کلامتان دقت کنید:☘️ هر کلامی که بر زبان می آورید دارای انرژی هم وزن خودش است و خود را به صورت فیزیکی در دنیای مادی نمایان می کند. زمانیکه از موضع ضعف و ناتوانی در مورد خودتان صحبت می کنید ارتعاش شکست را به جهان ساطع می کنید و شکست، ناراحتی و مشکلات به صورت فزاینده وارد زندگیتان میشود. همواره با کلام مثبت اتفاقات عالی را به زندگیتان دعوت کنید ، خودتان را تحسین کنید و به ویژگی هایی که دارید با تمام وجود افتخار نمایید. 🌻 من انسان موفقی هستم. 🌻 من انسان با لیاقتی هستم. 🌻 من به خودم افتخار میکنم. 🌻 من عاشق خودم هستم. 🌻 من دوست داشتنی هستم. و اینگونه با خودتان سخن بگویید و اینگونه جریان انرژی مثبت را در زندگیتان بیفزایید تا جهان به تاییدهای درونی شما پاسخ مثبت بدهد، ذهن رو با پیامهای مثبت و عالی بمباران کنید 🍃🌸 ⚡️@ghodratdaron⚡️ ⚡️@ghodratdaron⚡️ 🇮🇷قدرت درون 🇮🇷
هر اشتباهی نشان دهنده این است که وقت آن رسیده چیزی جدید یاد بگیری، چیزی که از قبل نمی دانی. رابرت کیوساکی 💌 ⚡️@ghodratdaron⚡️ ⚡️@ghodratdaron⚡️ 🇮🇷قدرت درون 🇮🇷
#باور کنید تا دریافت کنید برای رسیدن به آنچه آرزویش دارید نیازی به التماس کردن در درگاه خداوند نیست، برای رسیدن به خواسته تان نیازی به سختی و رنج کشیدن نیست چراکه آفریدگار این جهان، آنرا برای احساس شادی ، عشق و خوشبختی بندگانش آفریده است، این اصل را بپذیرید که هر آنچه خواهانش هستید باید ابتدا توسط شما باور شود، آنگاه که توانستید آرزویتان را قبل از دریافت باور نمایید، آنگاه که احساسات منفی و باور نتوانستن را از ذهنتان پاک نمودید در مدار خواسته خویش قرار میگیرید و جهان هستی بر اساس سیستم نظامندی که برایش تعریف شده است شما را به خواسته تان می رساند و این است معجزه قدرت باورهای شما. باور کنید که آن رابطه عاشقانه در زندگیتان حضور دارد، احساس نیاز نداشته باشید، با خودتان در صلح باشید تا فرد مورد علاقه تان را جذب کنید. باور داشته باشید که اکنون در شغلتان فردی موفق، برجسته و ثروتمند هستید تا در مدار ثروت و موفقیت قرار بگیرید، این را بیاد داشته باشید که کائنات به باورهای شما پاسخ میدهد نه آنچه دوست دارید. ⚡️@ghodratdaron⚡️ ⚡️@ghodratdaron⚡️ 🇮🇷قدرت درون 🇮🇷
❣زندگى شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد! تو نه در دیروزى، و نه در فردایى... ظرف امروز پر از بودن توست، زندگى را دریاب! روزتون سرشار از عشق😍 ⚡️@ghodratdaron⚡️ ⚡️@ghodratdaron⚡️ 🇮🇷قدرت درون 🇮🇷
#با_خودت_تکرار_کن 🌸من امروز شخصی با اعتماد بنفس هستم 🌸من امروز به توانایی‌هایم در برخورد بامشکلات اعتماددارم 🌸من میدانم چه چیزی درست است و آن را انجام میدهم « خداوندا سپاسگزارم » ⚡️@ghodratdaron⚡️ ⚡️@ghodratdaron⚡️ 🇮🇷قدرت درون 🇮🇷
☑️#فایل_صوتی ...#گام_ششم "قدمی به سوی پرواز" (من دوست‌داشتنی) تقدیم شما که خوبیتون آرزوی من #تقویت_اعتمادبه‌نفس و #عزت‌نفس 🔊#من_دوست‌داشتنی 👤#سعیدپورندی ⚡️@ghodratdaron⚡️ ⚡️@ghodratdaron⚡️ 🇮🇷قدرت درون 🇮🇷

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا