کانال ایتا فلسفه نظری

🔮شناخت عقلانی پیرامون حقیقت‌ موجودات‌ را فلسفه‌نظری گویند.

✔والحّقُ لایعرفُ الّا بِالبُرهان لابِالرِجال

@eshragh1300

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا فلسفه نظری

⌜@falsafeh_nazari⌟
⌜@falsafeh_nazari⌟
⌜@falsafeh_nazari⌟
⌜@falsafeh_nazari⌟
⌜@falsafeh_nazari⌟
⌜@falsafeh_nazari⌟
⌜@falsafeh_nazari⌟
⌜@falsafeh_nazari⌟
⌜@falsafeh_nazari⌟
✅ نفس کلی از اصطلاحات پیجیده فلسفه وعرفان است. در نگاه فلسفی نفس کلی ، نفسِ مجردِ مدبرِ فلک اطلس میباشد که محل ظهور مقدرات الهی است وسبب اصلی تحولات آسمانها وزمین میباشد. اما در نگاه عرفانی نفس کلی مبدا تمام نفوس عالم است. از نفوس آدمیان گرفته تا نفوس حیوانات وگیاهان وافلاک همگی مُنَزَلِ از آن امر مجرد میباشند. ⌜@falsafeh_nazari⌟
✅ نفسِ کلی 📌مقدمه اول: به اذعان گذشتگان اطراف زمین را جسمی شفاف وسخت که نور از آن رد میشود ولی چیزی از آن خارج نمیشود دربرگرفته، این جسم نامش #فلک است که ماه مانند میخی در آن فرو رفته وحرکت دورانی فلک سبب حرکت ماه در اطراف زمین میشود.بعداز فلک ماه، فلک عطارد قرار داردکه آن نیز مانند ماه به بدنه فلک خود متصل شده وبراثر چرخش آن فلک، سیاره عطارد میچرخد. پس فلک است که سبب گردش وحرکت سیارات وکواکب است. فلک زهره، فلک شمس، فلک مریخ، فلک‌مشتری، فلک‌زحل افلاکی هستند که به ترتیب چون مدارهای مشخصی زمین را فراگرفته‌اند سپس فلک‌ثوابت است که مدار حرکت تمام ستارگان آسمان میباشد ودرنهایت فلک اطلس قرار دارد که تمام عالم جسمانی را احاطه کرده وبراثر حرکت آن همه چیز حرکت میکند. 📌مقدمه دوم: نکته مهم اینجاست که هرکدام از این افلاک جسمانی هستند و جسم در حکمت اسلامی به خودی خود حرکت ندارد. لذا حرکت اجسام یا بنابر طبع آنهاست مثلا طبع آتش حرکت به سمت بالا است وطبع سنگ حرکت به سمت پائین میباشد یا بنابر عاملی مجرد وغیر جسمانی است که سبب میشود جسم حرکت کرده ودچار تحول ودگرگونی شود. عامل فوق را اصطلاحا نفسِ مدبر مینامند. نفس مدبر امرمجرد وغیرمادی است که سبب تغییر ودگرگونی موجودات جسمانی میشود. انسان دارای نفس عاقله است وحیوان هم دارای نفس محرکه وگیاه نیز نفس نامیه ورشد کننده دارد. اما حرکت افلاک وسیارات وستارگان چگونه است؟؟ قطعا حرکت طبعی نیست چون حرکت طبعی برای موجوداتی است که از عناصراربعه تشکیل شده اند حال آنکه افلاک از عناصر فوق تشکیل نشده‌اند. لذا حرکت افلاک براساس وجود نفس مدبر است. براین مبنا افلاک نیز دارای نفس مجرد میباشند. چنانچه نُه فلک در آسمان موجود است پس نُه نفس مدبر فلکی داریم. یعنی امور مجردی که سبب حرکت افلاک وستارگان وسیارات میشوند. 🔻نتیجه: اما این حرکت فلک نهم(فلک اطلس) است که سبب دگرگونی تمام آسمانها وزمین میباشد. حرکت آن حیات را به جریان می‌اندازد و سبب ایجاد شب وروز و تغییر فصول میشود.طبق مقدمه دوم افلاک دارای نفس مجرد مدبر هستند، براین اساس نفس فلک اطلس عامل اصلی تحولات سماوی وارضی است. نفس فلک اطلس تمام آنچه در کهکشانها وزمین درجریان است را تدبیر میکند. به عبارت دیگر در نگاه قدما آسمان صرفا محل اجتماع سنگها و مواد شیمیایی و سحابی‌ها وسیاه‌چاله نمیباشد بلکه نیرویی مجرد و مخفی درسرار کیهان جریان دارد که سبب تحولات ودگرگونیهای فضایی وآسمانی میشود وآن نفس کلی نامیده میشود. نفس کلی تمام مقدرات الهی را در عالم به منصه ظهور میرساند. برخی از حکماء نفس کلی را همان کرسی معهود در روایات میدانند که محل بسط قضا وقدر الهی است. واسطه‌ای که فیض الهی را در عالم می‌گستراند، نفس مجردی که تک تک اجزاء آسمانها وزمین به سبب تدبیر او حیات و زندگانی دارند و فیض اوست که فیض خداوند را در عالم به نمایش میگذارد. نفس کلی عامل بسط کثرات خلقی است. به واسطه او کثرات مادی ومجرد عالم خلق بسط وتفصیل یافته اند.البته در تلقی عرفانی نفس کلی معنای دیگر دارد. براین اساس تمام نفوس عالم از آدمیان گرفته تا حیوانات وگیاهان وافلاک همگی تنزلات آن نفس کلی میباشند. در نگاه عرفانی نفس کل صرفا مدبر عالم جسمانی نیست بلکه مبداء ومنشا تمام نفوس خلایق است. در واقع تمام نفوس ما از آن مبدا اعلی نشات گرفته وبه عالم مادی قدم گذاشته. به حیات نفس کلی است که نفوس آدمیان زنده میباشند به تدبیر او زندگی موجودات معنا وجلوه میابد. به دَمِ نفس کلی تمام نفوس حیوانی ونباتی دم میزنند وبه خواست او نفوس فلکی تمام ستارگان وکواکب را به تحول ودگرگونی میکشانند. ┅┅┅┅──✺──•⊰➺ 🔸فلسفه نظری ⌜@falsafeh_nazari⌟

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا