کانال ایتا اشعارنغمه های سرخ

درکانال نغمه های سرخ برای تمامی مناسبتها اشعارمذهبی،فارسی ومازندرانی موجودمیباشد.

ارتباط با مدیر:
https://eitaa.com/aliakbar_esfandiar
کانال ارتباطی ایتا:
https://eitaa.com/aliakbar_esfandiar_madah

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا اشعارنغمه های سرخ

#امام_حسن_مجتبی_ع_ولادت 🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸 حسـن آمــد بـا تمـام جلوات خـانه ی زهـرا شده پُـر برکات هـر که ازفاطمه عیدی خواهد دسته گل هدیه کند باصلوات 🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸 #علی_اکبر_اسفندیار_مداح کانال اشعارآیینی درتمام مناسبتها وختم خوانی درتلگرام و ایتا👇 @aliakbar_esfandiar_madah
#باز_در_آیینه_ی_پروردگار #امام_حسن_مجتبی_ع_ولادت 🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸    بـــاز در آییــنه ی پـــروردگـار آفتابی چون حسن شد آشکار آفتاب عشق و احسان و کــرم اولــین فـــرزنـد زهــرا مـادرم جلوه کـرده حُسن زیبـای حسن ذکر نامش هست در هر انجمن یا حسن یعنی که رحمان و رحیم یـا حسن یعـنی کــریم بن کریم مــادرش زهــرا و بـابـایش علی تـــا فلــک آوازه ی او منجــلی اسم اعظم یعنی اینکه یاحسن عــاقبت بخـیر گردیم با حسن قبر خاموشش چراغ سینه ها روی سبز اوست باغ سینه ها آفتــاب حُسـن زیبــایی دمید بـا فــروغ او حسن آمـد پدید یوسف کنعان کجا مـولا حسن اوست ما را یوسف زهرا حسن ساقی امشب می بریز از آسمان ازسرِ شوق حسن کن مست مان نیمـه ی مـاه ضیـافت از فلـک لالــه ای روییــده از بـاغ فدک از رُخَـش بـوی معـطر مـی وزد عطـر گیسـوی پیمـبر مـی وزد در زمین پیچیده عطریاسمن زاده شـد از مادر گیتی حسن حضرت زهرای ما مادر شداست هم زمیلادش پدر، حیدرشداست مــاه رحمــت مــاه قـرآن و دعا شیعه شدمست ازشمیم مجتبی خوش بحال شیعه ی آل علی از ازل بــود اسـت دنـبــال علی عطرشیعه ازشمیم عترت است چارده معصوم او راثروت است مـی سـرایـد بلبـل شـوقم غـزل شیـعه عـاشق بـوده از روز ازل بـا تمـام دل بخوانش روزوشب از امــام مجتبـی یــاری طلــب ایدل ایدل هستهٔ بی پوست شو با حسن تامی توانی دوست شو گرحسن را از درون کردی خطاب لاجـرم هــرگـز نمـانی بـی جـواب چون حسن گنجینهٔ مهرو وفاست میـوه ی بـاغ دل زهـرای مـاست این حسن دنیای حُسن هست وکرم هـم بـزرگ و هـم عـزیز و محترم ای کـریم ابـن کـریم آقـای مـن جـان مـن قـربان تـو مولا حسن ای دعای بیکسان را مستجاب جلـوه ای از نـور رویت آفتـاب ای گــل هسـتیِ بــاغ مـرتضی وی بهــار بــوستـان مصـطفی ای تــویـی آییـنه ی احمـد نما زاده ی دخت محمد، مجتبی نخــلِ آرزوی زهـــرا را ثمـــر مـی چِشد مولا علی طعم پدر نیست غیرازتوچنین شهزاده ای اولیــن فــرزنــد خـــانـواده ای مهرتو درسینه ی ما ممتداست نـور سیـمای تـو نـور احمداست ای کـه بـابـای تو جان عالم است کـاشِفُ الکَربِ رسول خاتم است مــادرت زهـرا کـه شد خیر کثیر عـالـم و آدم بـه درگاهش فقیر یـک بـرادر داری آقـا بـی بدیل بر دَرَش شاه وگدا بسته دخیل چون توهستیم عاشق روی حسین مست می گردیم از بوی حسین حضرت عباس خودیک عالم است هر چه ازآقایی اش گویم کم است دست هایش بر درِلطفت دراز می کنـد روزی حسین راسرفراز خواهری داری درعالم بی نظیر جانِ زینب جان تان، دستم بگیر از ازل بــا مهـرتـان آغشـته ایم عاشق این خانواده گشته ایم گـر درایـن عالم نـداری یک حرم در عـوض هستی تو دریای کَـرَم گـر مزارت بی حرم شد دربقیع تــو رفیـعی تـو رفیـعی تـو رفیـع توهمه عشقت حسین بودوحسین الگوی مشقت حسین بودوحسین آنچه از حــقِ تــو بــوده کــاستی تـو حـرم بهر حسین می خواستی ای بــه قــربـان تــو و آقــایی ات عشـق کـردم از برادر خواهی ات گرچه«مداح»,قبر او بی زائراست لیک مهدی هردم آنجاحاضراست. 🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸 #علی_اکبر_اسفندیار_مداح کانال اشعارآیینی درتمام مناسبتها وختم خوانی درتلگرام و ایتا👇 @aliakbar_esfandiar_madah
#شریفی_نوروزی_خوانی گروه:امیرپازواری خواننده:محمودشریفی @aliakbar_esfandiar_madah
#حضرت_خدیجه_س_وفات #حضرت_خدیجه_دلگویه_مازنی 🏴😭🏴😭🏴😭🏴😭 بَهیمه یتیمه مِه داد بَرسین مِه مار بَمرده مِه فریاد بَرسین مِه جان مار بِیّه مِه یار وهمدم مِه همدم بَهییه دیگه وِنه غم سه ساله کیجای مار که بَمیره دیگه کِره وِه شِه همدم بَهیره نا خواخر دارمه نا بِرار، بَمیرم مِه دل خوانه که دیگه زار بَمیرم من شِه جان پِره اَتّـا کیجامه وِنه مار بُومه وِنه جان فدامه هر کسِ جان مار بَمرده دُونّه خِنه مار دَنی خرابه ره مونّه من از روز ازل مظلومه بِیمه سه ساله بِیمه بَهیمه یتیمه من و مِه وَچونِسّه زار بنالین مِه واری بُونِنه بی مار بنالین بنال«مداح»بنال غم دره مِه دل سه ساله بِیمه مار بُورده زیر گِل 🏴😭🏴😭🏴😭🏴😭 #علی_اکبر_اسفندیار_مداح کانال اشعارآیینی درتمام مناسبتها وختم خوانی درتلگرام وایتا👇 @aliakbar_esfandiar_madah
#حضرت_خدیجه_س_وفات 🏴😭🏴😭🏴😭🏴😭 وقتی خدیجه حرف ترک ازخانه میزد مـرغ دلش آهسـته پـر از لانـه میزد آن روز آخــر دیـد پیغمبر کـه یـارش بـا اشـک بـر موهای زهرا شانه میزد 🏴🥀🏴🥀🏴🥀🏴🥀 #علی_اکبر_اسفندیار_مداح کانال اشعارآیینی درتمام مناسبتهاو ختم خوانی درتلگرام و ایتا👇 @aliakbar_esfandiar_madah
#رباعی_وفات_حضرت_خدیجه #حضرت_خدیجه_س_وفات 🏴😭🏴😭🏴😭🏴😭 امیــد  قلـب  پیغمبر خدیجه برایش همدم وهمسرخدیجه ز بعـد او پیمبر مـاند و دردش نبـی را بهتـرین یــاور خــدیجه خـدیجه تـا حقیقت را یقین کرد خودش را وقف اسلام مُبین کرد همـه تـا پشت کـردند بـه پیمبر خـدیجه رو بـه پیغمبر دیـن کرد تـاکـه پیمبر مانده تنها بین مردم آنـدم خـدیجه شـدمسلمان پیمبر دار و نـدارش راکه در راه خدا داد گفتا که جـان من به قربان پیمبر همیشه بود غمخوار پیمبر بـه تنهـایی شده یـار پیمبر تمـام آرزویـش بـود بینـد گـل لبخند بـه رخسار پیمبر شبی ازغصه حیدر گریه می کرد و زهـرا بهـر مـادر گـریه می کرد مـدینـه دیـد از داغ خـدیجـه به سر می زد پیمبر گریه می کرد رسـد از خـانه ی عشـق پیمـبر صـدای نــالـه ی ای وای مـادر خدیجه مرغ جانش کرده پرواز شـده بـی همنوا دیگر پیمبر مـدینه پر شده از آه و ناله دگـر بهـر نبی شادی محاله ز بیتش بانگ مادر مادر آید عزا بگرفته زهرای سه ساله مرو از پیشم ای مظلومه مادر تـویـی تنهـا پـدر را یـار و یـاور غمت سنگین بُـوَد بر جان بابا بـرایت مـی زنـد بـر سـر پیمـبر بنال ای دل کـه زهرابی قـرار است بسوزای دل که دردش بیشماراست چــه  جـانسـوز  و  یتیمـانـه  بنـالد بـرای   مـادر  خـود  داغـدار  است مــرا در سینه داغی دیگر افتاد که پیغمبربه حال مضطر افتاد خدارحمی کند،طفلی سه ساله بـه نـاله روی نعش مـادر افتاد یـا  رسـول الله  گشتـه  بـاورم وقـت رفتن شـد دگر پیغمبرم خواهشی دارم اجابت کن مرا جان  تو  و  جان  زهرا  دخترم الـوداع ای حضـرت مـولای من الـوداع ای یـار بـی همتای مـن بـا عبـا کـردی کفـن جسـم مـرا می شود روزی حسینم بی کفن 🏴😭🏴😭🏴😭🏴😭 #علی_اکبر_اسفندیار_مداح کانال اشعارآیینی درتمام مناسبتهاو ختم خوانی درتلگرام و ایتا👇 @aliakbar_esfandiar_madah
#حضرت_خدیجه_س_وفات امشب مدینه درغم عظمیٰ ست @aliakbar_esfandiar_madah
#حضرت_خدیجه_س_وفات #سبک_خوش_اومدی_توازسفر.. 🏴😭🏴😭🏴😭🏴😭 امشب مدینه درغم عظماست خــونه ی پیغمبر ما غـوغاست ز آنکـه شـب یتیمیِ زهـراست                               آه وواویلا محـض رضای حق کنیم کاری بــریـم مـدینه بهـر غمخواری بـه فــاطمـه بـدیم و دلـداری                             مادر نداره    🏴اززبان حضرت زهرا🏴 مـادر مـرو فاطمه دل گیره ببین داره ز غصـه می میره سه ساله دختـرت زمینگیره                      برات بمیرم تــو بهترین یــار پـدر بودی تنهـاتـریـن یـار پـدر بـودی مظلومترین یـار پـدر بـودی                    برات بمیرم مُـردم ز هِـق هِـق پدر، مادر پــاره شـده مـرا جگـر مـادر ببین کـه می زنم بسر مــادر                      برات بمیرم بـابـا تـا بنـد کفنـت را بسـت از زندگی خوددیگه شست دست دلِ پیمــبر از غمــت بشکست                      گذاشتی رفتی تـا کـه تـو رفتی نـازنین مـادر ببین که خورده ام زمین مادر یتیمه گشتم این چنین مـادر                      گذاشتی رفتی حـالا کـه دیـدی کـودکی زارم در این جهان فقط تو را دارم کــرده ای مــادرم عــزا دارم                     گذاشتی رفتی ببین که اشک دیده خون رنگه میـان قـومی کـه دلـش سنگه نگفتـی فــاطمـه دلــش تنـگه                       گذاشتی رفتی بـی مــادری چــه درد سنگینه مثل یه کوه روسینه می شینه آره یتیــم شــدن غمـش اینـه                            خدانگهدار فـراق تــو قــاتـل مـن گــردد تــن تــو بــا عبـا کفـن گــردد یه روزحسین صدپاره تن گردد                         براش بمیرم 🏴😭🏴😭🏴😭🏴😭 #علی_اکبر_اسفندیار_مداح کانال اشعارآیینی درتمام مناسبتها وختم خوانی درتلگرام و ایتا👇 @aliakbar_esfandiar_madah
#نوروز_مازندرانی بهار بموعه خوندنه بلبل @aliakbar_esfandiar_madah
‍ ‍ #نوروز_مازندرانی #سبک_خوش_اومدی_توازسفر.. 🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸 بهــار بمـوعـه خـوندنه بلبل الهی خِش باشه همه ی دل خِشی نَشوعه از شِمه منـزل الهی آمین صدسال به این روزا وماه وسال الهـی کـوک بــاشه سـاعت حال بــــه حــقِ یــا مُحَــوِّل الاحوال الهی آمین سبــزه و گـل هـدیه ی بهـاره فصـل تـلاش وکوشش وکاره خـــدای مهــربــون اَمِه یـاره الهی آمین مـاه رمضـون چَنّه صفا دارنه لطـف خــدا مثل وارش وارنه بــذر محبـت اَمِـــه دل کـارنه خدای قروون بهـــار قـــرآن و بهــار دشت دل از یاد خدا بهـووه مَشت قبول باشه بحق چاروهشت الهی آمین چه روز و شو و ماه وسال بورده یاخِش یا ناخش این روال بورده پَر داشته یا که داشته بال بورده                        این عمره شونه یــادِ اونـا کـه دیگـه دَنینه دیگــه اَمـه جا جـدا بَهینه پیر و جوون چه باصفا بِینه باخدابینه خِنِــه صفـانـه پِرون و مارون هم وَچون و بِرار و خواخرون همدیگه قدره بدونین یارون بلا نَوِینیـن الهــی کـــه سـال ظهـور باشه مهــدی بِیـه دل غرق نور باشه سال خِشی وشوق وشور باشه الهی آمین مهـــدی بِیــه همیشـه نوروزه بعــد فـــرج اَمِـه شُو هم روزه هــــر کــــه ولایتی یـه پیروزه الهی آمین 🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸 #علی_اکبر_اسفندیار_مداح کانال اشعارآیینی درتمام مناسبتهاو ختم خوانی درتلگرام و ایتا👇 @aliakbar_esfandiar_madah
#همخوانی #ماه_مبارک_رمضان 🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸 اجرای همخوانی گروه محبان کربلا مداحان شهرستان #ساری درویژه برنامه #بهار_در_بهار سیمای استان مازندران دهم ماه مبارک رمضان 1401مصادف با شام غریبان حضرت خدیجه«س» #شعر_علی_اکبر_اسفندیار_مداح 🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸 @aliakbar_esfandiar_madah

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا