کانال ایتا 《عصرغیبت》#من‌عاشق‌مهدی‌‌زهرا‌گشته‌ام
تاروز‌ظهورمولا‌به‌عشق‌علی‌وآلش‌‌‌‌‌‌منتظر‌‌‌مهدی‌موعود‌میمانم😌💟

«اللهم‌صل‌علی‌محمد‌وآل‌محمد‌وعجل‌فرجهم»

{ #اللهم‌عجل‌لولیک‌الفرج }
ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا 《عصرغیبت》

ﺳﻟﺍﻣ ﻗﺷﻧﮔ ﺟﺍﻧ🥰💕 اگ‍‌ه‍‌ دن‍‌ب‍‌ال‍‌ ای‍‌ن‍‌ م‍‌دل‍‌ ک‍‌ل‍‌ی‍‌پ‍‌ ه‍‌ا و م‍‌دل‍‌ ه‍‌ای‍‌ دی‍‌گ‍‌ه‍‌ ه‍‌س‍‌ت‍‌ی‍😉👆🏻 اگ‍‌ه‍‌ پ‍‌روف‍‌ای‍‌ل‍‌ ه‍‌ای‍‌ زی‍‌ب‍‌ا و ج‍‌ذاب‍‌ م‍‌ی‍‌خ‍‌وای‍🦋🐚 اگ‍‌ه‍‌ اه‍‌ل‍‌ خ‍‌ون‍‌دن‍‌ رم‍‌ان‍‌ ه‍‌ای‍‌ م‍‌ذه‍‌ب‍‌ی‍‌ ه‍‌س‍‌ت‍‌ی‍‌💚🙂 اگ‍‌ه‍‌ ب‍‌ی‍‌وگ‍‌راف‍‌ی‍‌ ه‍‌ای‍‌ دل‍‌ن‍‌ش‍‌ی‍‌ن‍‌ م‍‌ی‍‌خ‍‌وای‍‌🕊️❄️ 🌱|کلیپ🧡 🌱|متن نوشته🧡 🌱|تلنگر 🧡 🌱|شهیدانه 🧡 🌱 |و..... 🧡 ف‍‌ق‍‌ط‍‌ ک‍‌اف‍‌ی‍‌ه‍‌ ب‍‌ی‍‌ای‍‌ ب‍‌ه‍‌ ک‍‌ان‍‌ال‍‌ م‍‌ا✌🏻 و ب‍‌ا ع‍‌ض‍‌وی‍‌ت‍‌ در ی‍‌ک‍‌ ک‍‌ان‍‌ال‍‌ از ه‍‌م‍‌ه‍‌ ای‍‌ن‍‌ا ب‍‌ه‍‌رم‍‌ن‍‌د ب‍‌ش‍‌ی‍💖😎 م‍‌ن‍‌ت‍‌ظ‍‌رت‍‌ ه‍‌س‍‌ت‍‌ی‍‌م‍‌♡ https://eitaa.com/joinchat/378273930Cc9dce87776
اگه‌‌یه‌کانال‌ویک‌رمان‌مذهبی‌میخوای‌وقتتو‌تلف‌نکن بکوب‌روی‌لینک👇👇 https://eitaa.com/joinchat/378273930Cc9dce87776 "رمان"👇👇 بعدازآب‌وجاروکردن‌حیاط‌کمک‌مامان‌چادرموبرداشتم ورفتم‌اتاقم‌.خیلی‌خسته‌بودم‌چون‌امروز‌‌دانشگاه ‌بابهارخیلی‌کارداشتیم. باصدای‌مامان‌رفتم‌که‌‌شاممو‌بخورم.بعدازاینکه‌ مامان‌گفت‌که‌باباوداداش‌سجادقراره‌ازسفر برگردن‌خوشحال‌شدم‌.بعدازخوردن‌شام‌‌‌خواستم برم‌اتاقم‌که‌باحرف‌مامان‌‌سرجام‌خشکم‌زد. برای‌ادامه‌ی‌خوندن‌این‌رمان‌زیبااااوهیجانی‌‌‌‌به لینک‌زیرکلیک‌کن👇👇 https://eitaa.com/joinchat/378273930Cc9dce87776 بکوب‌رولینک‌ازاین‌رمان‌زیبااااجانمونی‌‌وبخونی😌👆 "رمان‌" #عاشقانه‌ایی‌مذهبی اجرتان‌باصاحب‌الزمان‌(عج) #اللهم‌عجل‌لولیک‌الفرج
#قلب‌شیعه #پارت‌۱۴ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم افسوس‌‌که‌این‌سخن‌باعث‌نشدتاابوبکروهمراهان‌اوبه‌اردوگاه برگردندازطرف‌دیگردراردوگاه‌لشکراین‌شایعه‌پیچید. (پیامبرازدنیارفته‌است)وبرای‌همین‌عده‌ای‌دیشب‌به‌مدینه بازگشته‌اند‌‌دیگرجمع‌کردن‌آن‌همه‌نیرووبازگرداندن‌آنان به‌اردوگاه‌‌کارسختی‌شدوعملارفتن‌لشکراُسامه‌‌به‌طرف ‌روم‌به‌شکست‌انجامید. آرزوپرسید: درواقع‌نظرشمااین‌است‌که‌بازگشتن‌خط‌نفاق‌ازلشکراُسامه به‌مدینه‌گام‌اول‌آنهابرای‌غصب‌حق‌امام‌علی‌بود؟ استادگفت‌که: بله.پیامبربرنامه‌ریزی‌‌کرده‌بود‌که‌خط‌نفاق‌درآن‌روزهای ‌حساس‌درمدینه‌‌نباشند‌ولی‌آنان‌خلاف‌دستورپیامبر‌عمل کردند.وبامخالفت‌خودطرح‌وبرنامه‌پیامبررابه‌هم‌زدند اینجابودکه‌پیامبرتصمیم‌‌گرفت‌تاوصیت‌نامه‌ای‌مکتوب برای‌امت‌اسلام‌به‌یادگاربگذارد‌ودرآن‌وصیت‌نامه‌ازمردم بخواهدپیروعلی‌باشندوازفتنه‌گران‌دوری‌کنندپس‌دریکی ازروزهاکه‌عده‌‌ای‌ازبزرگان‌به‌عیادت‌پیامبرآمده‌بودند ازآنان‌خواست‌تاقلم‌وداتی‌بیاورندتابرای‌آنان‌وصیت‌نامه بنویسد. اینجابودکه‌عمرفریادبرآورد(این‌‌مردهزیان‌می‌گوید‌، قران‌مارابس) من‌روبه‌استادکردم‌تاچیزی‌بگویم‌یکی‌ازبچه‌های‌مسجد به‌اسم‌ناهیدگفت: چراپیامبرزودترتصمیم‌به‌نوشتن‌این‌وصیعت‌نامه‌نگرفت؟ چراآن‌حضرت‌صبرکردتابیمارشددرآن‌شرایط‌تصمیم‌‌گرفت این‌کارراانجام‌بدهد؟ استادگفت: #ادامه‌دارد‌...... #کپی‌حرام❌
#قلب‌شیعه #پارت‌۱۳ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم پیامبرطوری‌برنامه‌ریزی‌کرده‌‌تادرآن‌‌روزهای‌سرنوشت‌ساز آنان‌درمدینه‌نباشندوحضرت‌علی‌‌بتواندبدون‌مخالفت‌ کسی‌حکومت‌رابه‌دست‌بگیرد‌ولی‌عایشه‌درآن‌شب‌حساس ‌شخصی‌رابه‌سوی‌اردوگاه‌فرستادتاازپدرش‌(ابوبکر)‌بخواهد هرچه‌سریع‌تربه‌مدینه‌بازگرددوقتی‌ابوبکرازماجرای‌شدت یافتن‌بیماری‌پیامبرباخبرشدهم‌فکران‌خودراآگاه‌‌کردو آنان‌همان‌شب‌به‌مدینه‌بازگشتند‌‌سحرگاهان‌پیامبربه‌زحمت ازجابلندشددرحالی‌که‌دونفرزیربغل‌های‌اوراگرفتندوبه قبرستان‌بقیع‌‌رفت‌وبه‌کسانی‌که‌همراه‌اوبودندچنین فرمود:آگاه‌باشیدفتنه‌هاهمچون‌شب‌های‌تاریک‌به‌سوی شمامی‌آیند)این‌سخن‌اشاره‌ای‌به‌بازگشت‌خط‌نفاق‌به‌مدینه بود‌پیامبرتلاش‌کردتابه‌مردم‌پیام‌مهمی‌رابرساندوقتی اذان‌صبح‌شدابوبکربه‌مسجدرفت‌وخونسردانه‌درمحراب ایستادتاجای‌پیامبرنمازبخواند.درحالی‌که‌پیامبر‌هرگز اورابرای‌نمازبه‌محراب‌نفرستاده‌بوداین‌که‌سنّی‌هامی‌گویند: (پیامبراورابه‌جای‌خودفرستادتاامام‌جماعت‌باشد)دروغ بزرگی‌است‌برپیامبربسته‌اند. به‌هرحال‌ابوبکردررکعت‌اول‌بودکه‌پیامبرخودش‌رابه زحمت‌‌به‌مسجدرساندواوراکنارزدوخودش‌‌نمازرااز اول‌‌آغازکرد. بعدازنمازروبه‌ابوبکرکردوگفت:چراازلشکراُسامه‌به اینجا‌آمده‌اید؟!‌ اوپاسخ‌داد:آمدم‌تادیداری‌باشماتازه کنم. بعدازاین‌سخن‌بودکه‌پیامبرفرمود:بالشکراُسامه‌به سوی‌روم‌حرکت‌کنیدخدالعنت‌کندکسی‌‌راکه‌ازلشکر اُسامه‌تخلف‌کند. #ادامه‌دارد..... #کپی‌حرام❌
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.....👇👇👇
#قلب‌شیعه #پارت‌۱۲ بسم‌الله‌الرحمن‌ارحیم عده‌ای‌ازمنافقان‌دربالای‌‌‌گردنه‌کمین‌کردندومی‌خواستند سنگ‌های‌فراوان‌‌‌‌به‌پایین‌‌پرتاب‌‌کنندتاشترپیامبربرمدتا آن‌حضرت‌‌‌درآن‌دره‌خطرناک‌‌‌‌سقوط‌‌‌کنداینجا‌‌بودکه‌جبرئیل ماجرارازودتربه‌پیامبرخبردادواین‌گونه‌جان‌پیامبر‌راحفظ‌کرد. اسمادوباره‌پرسید:‌بعدازاین‌ماجرا‌منافقان‌‌چه‌برنا‌مه‌های‌ دیگری‌رااجراکردند؟ استادبرای‌اسماگفت: پیامبردرروزهای‌آخرزندگی‌خودازهمه‌خواست‌‌‌که‌درلشکر‌ اسلام‌حضورپیداکنند‌وبه‌سمت‌‌سپاه‌‌روم‌بروند‌پیامبر‌فرماندهی این‌لشکررابه‌اُسامه‌سپردوازاوخواست‌تاهرچه‌زودترلشکر ‌راحرکت‌دهد‌‌خط‌نفاق‌بااین‌دستورپیامبرمخالفت‌کردومانع آن‌شدتالشکراُسامه‌‌‌‌حرکت‌کند‌زیرا‌نان‌فهمیده‌بودندکه‌پیامبر به‌زودی‌ازدنیامی‌رودوآنان‌مشتاق‌بودنددرآن‌لحظه‌های حساس‌درمدینه‌باشند‌وبرای‌‌به‌دست‌گرفتن‌‌حکومت‌‌‌ برنامه‌‌های‌خودرااجراکنند. مریم‌گفت: ماشنیده‌ایم‌که‌بزرگان‌خط‌نفاق‌درلشکراُسامه‌‌بودند‌وآماده رفتن‌به‌سمت‌‌روم‌بودندچه‌شدکه‌آنان‌به‌مدینه‌بازگشتند؟ حاجی‌گفت: دراینجابه‌نقش‌عایشه‌(که‌دختر‌ابوبکروهمسرپیامبربود) اشاره‌میکنیم. درهمان‌شبی‌که‌فرداقراربودلشکراُسامه‌حرکت‌کندعایشه متوجه‌شدکه‌حال‌پیامبروخیم‌ترشدودیگرامیدی‌به‌شفای اونیست. لشکراُسامه‌تقریبادرده‌‌کیلومتری‌‌مدینه‌اردوزده‌بود‌ ابوبکروعمروهم‌فکرانشان‌درآنجا‌بودند‌وقراربود.‌ فرداهمه‌به‌سمت‌روم‌حرکت‌کنند. #ادامه‌دارد.... #کپی‌حرام❌
#قلب‌شیعه #پارت ۱۱ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم من‌رو‌کردم‌به‌استادواز‌استادپرسیدم: چگونه‌ممکن‌است‌‌خط‌نفاق‌‌به‌طمع‌‌حکومت‌مسلمان‌شوند درحالی‌که‌پیامبردرمکه‌بودوآن‌روزگار،روزگارسختی‌ها ومشکلات‌بود‌. هنوزپیامبربه‌مدینه‌نیامده‌بودوحکومتی‌تشکیل‌نداده‌‌بود ‌چگونه‌می‌شودخط‌نفاق‌‌سال‌هاقبل‌ازآن‌که‌پیامبردرمدینه حکومت‌تشکیل‌دهندبه‌طمع‌حکومت‌وریاست‌مسلمان‌ شده‌باشند؟! استادگفت‌که: یهودیان‌همواره‌درپیش‌گویی‌سرآمدروزگارخوبوده‌اند عده‌ایی‌ازیهودیان‌‌‌درنزدیکی‌مکه‌زندگی‌می‌کردند.آنان‌ توانسته‌اند‌پیش‌بینی‌کنند‌که‌پیامبراسلام‌سرانجام‌برعربستان‌ مسلط‌می‌شوند‌وحکومت‌تشکیل‌می‌دهند‌سران‌خطنفاق باآن‌یهودیان‌رفت‌وآمدداشتند‌‌واین‌پیش‌گویی‌رازآنان‌‌ شنیده‌بودند.آنان‌به‌طمع‌حکومت‌وریاست‌درهمان‌آغاز‌به ظاهرمسلمان‌شدندولی‌نورایمان‌دردل‌های‌آنان‌تابیده‌نشده بود. ماجراگذشت‌تااینکه‌‌پیامبربه‌آرزوی‌خودبرسدوقتی‌پیامر‌ حضرت‌امام‌علی‌رابه‌عنوان‌خلیفه‌وجانشین‌خودمعرفی‌کرد آنان‌بایکدیگرپیمان‌بستندکه‌نمی‌گزاریم‌حکومت‌به‌دست‌ علی‌"ع"بیفتد‌‌آنان‌آینده‌حکومت‌رابین‌یکدیگرتقسیم‌کردند ومشخص‌نمودندکه‌به‌ترتیب‌چه‌کسانی‌برمسندحکومت بنشیندآنان‌حتی‌برای‌ترورپیامبرهم‌نقشه‌کشیدندکه‌البته خداجان‌پیامبرراحفظ‌کرد. ‌‌‌اسما‌‌‌‌‌‌‌‌یکی‌ازبچه‌های‌مسجدگفت: آنان‌درکجاتصمیم‌به‌قتل‌پیامبرگرفتند: استاددرجواب‌اسماگفت: پیامبردرروزعیدغدیرحضرت‌علی"ع"رابه‌عنوان‌خلیفه وجانشین‌خودمعرفی‌کردوازمردم‌خواست‌تاباحضرت‌ امام‌علی‌به‌عنوان‌امام‌خودبیعت‌کنندبعدازآنکه‌بیعت‌مردم تمام‌شدپیامبربه‌سوی‌مدینه‌حرکت‌کردوبه‌منطقه‌ای‌کوهستانی رسید.‌راه‌ازمیان‌دره‌ای‌تنگ‌وباریک‌می‌گذشت‌هواتاریک شده‌بود‌آنجاراگردنه(هَرشا)میگفتند. #ادامه‌دارد..... #کپی‌حرام❌
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.....👇👇👇👇
پایان تبادلات گل نرگس 🌱 آمار +۱۰ پی وی باشید🌈 کمتر هم قبول میکنم پی وی = https://eitaa.com/Gkjvgf
دخترای ناز دونھ بیان اینجا😻😌♥️!' این چنل از شیر کاکائو خوشمزه ترہ🌚🥤 _ 𓏲 ๋࣭࿐*https://eitaa.com/joinchat/3205759137C6176cd416e _ 𓏲 ๋࣭࿐*https://eitaa.com/joinchat/3205759137C6176cd416e _ ای جونم ، پروفای قندی دارن😳💋 #هی‌تاکسی‌وایسامیخوام‌برم‌ایتا😂🦥✌️🏻

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا