کانال ایتا 🌺زندگی شیرین با روانشناسی وترفندهای زیرکانه اش 💯

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا 🌺زندگی شیرین با روانشناسی وترفندهای زیرکانه اش 💯

⭕️ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ِﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ی ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ➖ ﺷﮑﻼ‌ﺕ ﺗﻠﺦ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﮑﻼ‌ﺕ ﺗﻠﺦ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺳﺮﻭﺗﻮﻧﻴﻦ، ﺩﻭﭘﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﻓﻨﻴﻞ ﺁﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ. ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ B ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ. ➖ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ «ﻫﻠﺚ ﻧﻴﻮﺯ»، ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺍﺳﺖ. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﻳﮕﺮ، ﻣﻮﺍﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ، ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺳﻴﺐ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺍﺳﺖ. ➖ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺍﺩﻳﮑﺎﻝ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻠﺖ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺍﺳﺖ. ﺭﺍﺩﻳﮑﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ. ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﻈﻢ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻥ، ﺗﻦ ﻭ... ﺑﺎ ﺭﺍﺩﻳﮑﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ➖ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺮ ﻏﻨﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﻴﺪ ﭼﺮﺏ ﺍﻣﮕﺎ۳ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺭﺍﺩﻳﮑﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻴﺮ ﻳﺎ ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﮐﺎﻓﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ. ﮐﺎﻓﺌﻴﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ➖ ﻣﺮﻍ ﮔﻮﺷﺖ ﻃﻴﻮﺭ ﮐﻪ ﻏﻨﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺍﺳﺖ، ﺣﺎﻭﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﻻ‌ﺯﻡ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻴﺮﻭﺯﻳﻦ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺫﻫﻦ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ➖ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻼ‌ً ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺣﺬﻑ ﻧﮑﻨﻴﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﺮﻭﺗﻮﻧﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﻮ ﺩﺍﺭﺩ. ﭘﺲ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻏﻼ‌ﺕ ﻭ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
✍💎 گوسفند هر رنگی که باشد باز هم گوسفند است اگـــر عقايد آدمی احمقانه باشد با کروات و کت شلوار روشن فکر نمی شود..!
⭕️ در تماسهای تلفنی مهم ایستاده صحبت کنید. ترشح آدرنالین تسلط شما را بالاتر می برد
⭕️ 9 کار اشتباه که هر روز انجام می دهیم و اشتباه است! 1. تلاش برای خشنود کردن همه اطرافیان در حال و آینده! 2. زندگی در گذشته و یادآوری دایم خاطرات بد! 3. بیش از حد راجع به همه چیز فکر کردن و دامن زدن به افکار! 4. بهانه تراشی کردن برای دوری کردن از شروع کارها! 5. نیازهای خود را در آخر همه چیز و همه کس قرار دادن! 6. به دنبال بی عیب و نقص بودن و به خود سخت گرفتن! 7. ترس از تغییر در هر موقعیت شغلی، خانوادگی، تحصیلی! 8. سرکوب کردن خود و اراده خود! 9. توضیح و توجیه خود در مواقعی که از انجام کارها اجتناب می کنیم!
🔅باور کنید٬ نیروی آدمی بیکران است. 🔅باور کنید٬ هیچ کاری از اراده آدمی خارج نیست. 🔅 باور کنید٬ که از عشق آفریده شده‌اید٬ پس عشق را بیافرینید. 🔅باور کنید٬ خدا هیچگاه از بندگانش ناامید نمی‌شود ولی بندگان از او چرا! 🔅 باور کنید٬ لایق بودن هستید. 🔅باور کنید٬ که اکنون مهمترین لحظه است. 🔅باور کنید٬ که روح شما قدرت صعود به ماورا را دارد. 🔅 باور کنید٬ که شما هم می‌توانید‌‌. 🎉و تمام باورهای خود را از ته دل باور کنید. 🎉 تا زندگی٬ شما را باور کند. 🌺🍂🌺
🔺 زندگی دشوارترین امتحان است. بسیاری از مردم مردود می‌شوند چون سعی می کنند از روی دست هم بنویسند، غافل از این که سوالات موجود در برگه‌ی هر کسی فرق می‌کند!
✍💎 توصیف دنیا از زبان امام علی (ع) - بیشترین ضربه ها را خوبترین آدم ها می خورند - برای خوبی هایتان حد تعیین کنید و هرکس را به اندازه لیاقتش بها دهید نه به اندازه مرامتان... - زندگی کردن با مردم این دنیا همچون دویدن در گله اسب است...! - تا می تازی با تو می تازند، زمین که خوردی، آنهایی که جلوتر بودند، هرگز برای تو به عقب باز نمی گردند...! و آنهایی که عقب بودند، به داغ روزهایی که می تاختی تو را لگد مال خواهند کرد...! - در عجبم از مردمی که به دنبال دنيايی هستند که روز به روز از آن دورتر ميشوند، و غافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزديک تر ميشوند
🔴 چگونه « نه »بگوییم مهارت « نه » گفتن یکی از مهارت های جرأت ورزی است. اگر نگران هستید که چگونه نه بگویید، برای شروع بهتر است جملات زیر را مد نظر قرار دهید: 1- می شه چند لحظه بهم فرصت بدید؟ 2- الان یه مقدار گرفتارم چطوره بعدا باهم صحبت کنیم؟ 3- اجازه میدید یه مقدار درموردش فکر کنم، بعدا بهتون خبر میدم. 4- خیلی دوست دارم بهتون کمک کنم، ولی متاسفانه نمیتونم. 5- الان خودم لازمش دارم نمیتونم بهتون قول بدم ....
✍💎 #ادب ادب مدرک نیست! ادب لباس گران پوشیدن نیست ادب بالای شهر زندگی کردن نیست ادب ماشین خوب داشتن نیست ثروت و مدرک ادب نمی اورد ، ادب یعنی به همسرت امنیت، به فرزندنت محبت؛ به پدر مادرت خدمت و به دوستانت شادی را هدیه کنی و برای جامعه نعمت باشی هرکجا که میخواهی باش در هر لباسی و هر پستی که هستی #انسان باش 🌺🍂🌺
داشته ها و نداشته های انسان در گذر عمر
واقعااا تا به کی؟!؟ قضاوت، غیبت، تهمت چرا نمیفهمیم این ها تاوان دارد... دل شکستن دارد .. چرا متوجه نیستیم این ها به ما مربوط نیست فلانی جراحی کرده... فلانی دزده.. فلانی زشته... فلانی تتو، پیرسینگ، پروتز داره فلانی خیانت کرده و ..... چرا کسی متوجه زندگی شخصی خودش نیس همه خدا شدند... همه قاضی شدند... همه گناهکارند جز خودمان.... ای کاش این را بدانیم در هر قبری فقط یک نفر دفن میشود... شب اول قبرش تنهاست پس فکر اعمال و افکار خودتان باشید... فقط کافیست پاهایتان را کمی از زندگی بقیه بیرون بکشید... باور کنید خودتان هم آرام میشوید ... #امیرعلی_اسدی
🎯 اگر کسی گره‌ای دارد و تو راهش را می‌دانی سکوت نکن! اگر دستت به جایی می‌رسد کاری کن. معجزه‌ی زندگی دیگران باش بی ‌شک فرد دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود .
به یک زن نگو: تو که خانه بودی چه کار کردی؟ خستگیت واسه چیه؟ باید دقیق تر نگاه کنی تا ببینی او هیچ کاری هم نکرده باشد امیدت را در ان خانه زنده نگه داشته است.
خودمان راهی با جمله " تا قسمت چه باشد " گول نزنیم.خدا به ما اراده داده " قسمت " اراده من و توست
‍ طلا باش تا اگر روزگار آبت کرد، روز به روز طرح‌های زیباتری از تو ساخته شود سنگ نباش تا اگر زمانی خردت کرد لگدکوب هر رهگذری شوی...
درختی می افتد همه متوجه صدای افتادنش می شوند امایک جنگل رشدمیکندکسی متوجه نمیشود مردم اینگونه اندبه رشدت توجه نکرده بلکه به افتادنت توجه میکنند پس مواظب جای پایت باش
يه آدمهایی هستن تو زندگی که باعث میشن یه کم بلندتر بخندی، یه کم بزرگتر لبخند بزنی و یه کم بهتر زندگی کنی... قدر آدم خوب های زندگیمون رو یه کم بیشتر بدونیم...
اعتماد_بنفس اين نيست كه وارد اتاق بشى و فكر كنى از همه بهتر هستى ، اعتماد بنفس يعنى وارد اتاق بشى و اصلا نيازى نداشته باشى خودت رو با كسى مقايسه كنى!
🌷🌷🌷 هفت جمله آموزنده : 🍃 ۱. از زشت رویی پرسیدند : آنروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟ گفت : در صف کمال! 🌟🌟🌟🌟🌟 🌹 ۲. اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن! 🌟🌟🌟🌟🌟 🏵 ۳. مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است! 🌟🌟🌟🌟🌟 🌼 ۴. همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست!! 🌟🌟🌟🌟 🍊 ۵. با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی نکن و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن! 🌟🌟🌟🌟🌟 🍌 ۶. هر کس ساز خودش را می زند ، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید! 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 🍒 ۷. مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که اول شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد!🌟🌟 🌺🍂🌺
-مشکلات مانند دست اندازهای جاده کمی از سرعتتان کم می کند اماازجاده صاف بعدازآن لذت خواهید برد زیاد روی دست اندازها توقف نکنید به حرکتتان ادامه دهید
ﻏﺮﻭﺭ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ... ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﯽ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ،،،، ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﺳﺖ!!! ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ،،، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺳﺖ....
زوج هایی که از روابط عاطفیشان راضیند، این روابط را در شبکه های اجتماعی جار نمیزنند. طبق تحقیقات، افرادی که از روابطشان نامطمئن هستند، دائما این روابط را با دیگران به اشتراک میگذراند!
گاهی اوقات ادم دلش یک اشپزخانه ارام یک استکان چای و مادرش را میخواهد💖
من چیزهای زیادی داشتم و همه ی آنها را از دست دادم. ولی آنچه را که در دستان خدا قرار دادم،هنوز هم دارم مارتین لوترکینگ
﷽؛ 💠 #حديث_روز پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۳ 🏷 ایمنی با پاکدامنی! 🔅 #امام_علی_علیه_السلام «میوه پاکدامنی، مصونیت یافتن است». 🔹«ثَمَرَةُ العِفَّةِ الصِّيانَةُ» 📚 غررالحکم، ح۴۵۹۲

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا