کانال ایتا سینما فرهنگیان اصفهان

سینما فرهنگیان اصفهان چهارراه شکر شکن خیابان حافظ،آماده همکاری با مدارس،نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ،اجاره سالن و اختصاص سانس های ویژه به منظور تماشای فیلم های سینمایی
03132227272

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا سینما فرهنگیان اصفهان

📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزجمعه ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ 🟤فیلم ایلیاقهرمان ساعت ۱۷،۳۰ 🟤فیلم رویای عاشقی ساعت ۱۹:۰۰ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.و
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزسه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ 🟤فیلم ایلیا ساعت ۱۰/۱۵ 🟤فیلم سال گربه ساعت ۱۳ 🟤فیلم ایلیا ساعت ۱۶/۱۵ 🟤فیلم خجالت نکش۲ ساعت۱۷/۴۵ 🟤فیلم سال گربه ساعت ۱۹/۳۰ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزدوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ 🟤فیلم ایلیا ساعت ۱۰ 🟤فیلم ایلیا ساعت ۱۶ 🟤فیلم خجالت نکش۲ ساعت۱۷/۳۰ 🟤فیلم نیلگون ساعت ۱۹ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.و
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزجمعه ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ 🟤فیلم ایلیاقهرمان ساعت ۱۷،۳۰ 🟤فیلم رویای عاشقی ساعت ۱۹:۰۰ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.و
🏴 *فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام را تسلیت عرض می نمایم*
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ 🟤فیلم‌ تگزاس ۳ ساعت ۱۰ 🟤فیلم خجالت نکش۲ ساعت۱۷ 🟤فیلم‌ تگزاس ۳ساعت ۱۸/۳۰ 🟤فیلم سال گربه ساعت ۲۰/۳۰ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.و
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ 🟤فیلم‌ تگزاس ۳ ساعت ۱۰ 🟤فیلم خجالت نکش۲ ساعت۱۷ 🟤فیلم‌ تگزاس ۳ساعت ۱۸/۳۰ 🟤فیلم سال گربه ساعت ۲۰/۳۰ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.و
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزجمعه ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ 🟤فیلم‌ تگزاس ۳ ساعت ۱۵/۱۵ 🟤فیلم سال گربه ساعت۱۷/۱۵ 🟤فیلم‌خجالت‌نکش۲ساعت ۱۹ 🟤فیلم تگزاس ۳ ساعت ۲۰/۳۰ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزپنجشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ 🟤فیلم‌ تگزاس ۳ ساعت ۱۴/۴۵ 🟤فیلم ایلیا ساعت۱۶/۳۰ 🟤فیلم‌خجالت‌نکش۲ساعت ۱۸ 🟤فیلم تگزاس ۳ ساعت۱۹/۳۰ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روچهار شنبه ۱۴۰۳/۰4/13 🟤فیلم سال گربه ساعت ۱3/00 🟤فیلم‌ تگزاس ۳ ساعت 15/15 🟤فیلم ایلیا ساعت17/00 🟤فیلم‌خجالت‌نکش۲ساعت 18/30 🟤فیلم تگزاس 3 ساعت20/00 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزشنبه ۱۴۰۳/۴/۹ 🟤 فیلم تگزاس۳ ساعت ۱۵/۱۵ 🟤فیلم‌ ایلیا ساعت ۱۷ 🟤 فیلم سال گربه ساعت ۱۸/۳۰ 🟤فیلم تگزاس ۳ ساعت ۲۰/۱۵ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزجمعه ۸تیرماه۱۴۰۳ 🟤 فیلم سال گربه ساعت ۱۵/۱۵ 🟤فیلم‌ ایلیا ساعت ۱۷ 🟤 فیلم مست عشق ساعت ۱۸/۳۰ 🟤فیلم تگزاس ۳ ساعت ۲۰/۳۰ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزدوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/11 🟤فیلم سال گربه ساعت 13/00 🟤 فیلم تگزاس ساعت 15/15 🟤فیلم ایلیا ساعت 17/00 🟤فیلم‌ خجالت نکش 2 ساعت ۱8/30 🟤فیلم تگزاس 3 ساعت ۲۰/00 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزچهارشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ 🟤فیلم تگزاس۳ ساعت ۱۰ 🟤 فیلم ایلیا قهرمان ساعت ۱۲ 🟤فیلم قلهک ساعت ۱۴ 🟤فیلم‌ سال گربه ساعت ۱۶/۳۰ 🟤 فیلم تگزاس۳ ساعت ۱۸/۳۰ 🟤فیلم مست عشق ساعت ۲۰/۳۰ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزسه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ 🟤 فیلم ایلیا قهرمان ساعت ۱۱ 🟤فیلم سال گربه ساعت ۱۲/۳۰ 🟤فیلم‌ مست عشق ساعت ۱۵ 🟤 فیلم تگزاس۳ ساعت ۱۷ 🟤فیلم خجالت نکش۲ ساعت ۱۹ 🟤 فیلم تگزاس۳ ساعت ۲۰/۴۵ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.
💐این دسته گل زیبا تقدیم به تمامی سادات عزیز 💐امیدواریم در روز عید سعید غدیر خم حاجت‌ هاتون رو از دستان مبارک امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام عیدی بگیرید 🌸🎊 #عیــدتـون‌مبــارک 🎊🌸 《التمـاس دعــا》 عیدی ما هم فقط دعای خیر شما بزرگواران هست مارو از دعای خیرتون محروم نکنید
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزدوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ 🟤 فیلم ایلیا قهرمان ساعت ۱۱ 🟤فیلم آسمان غرب ساعت ۱۳ 🟤فیلم‌ تگزاس ۳ ساعت ۱۵ 🟤 فیلم مست عشق ساعت ۱۷ 🟤فیلم خجالت نکش۲ ساعت ۱۹ 🟤 فیلم تگزاس۳ ساعت ۲۰/۴۵ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزیکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ 🟤 فیلم ایلیا قهرمان ساعت ۱۱ 🟤فیلم خجالت نکش۲ساعت ۱۳ 🟤فیلم‌ تگزاس ۳ ساعت ۱۴/۳۰ 🟤 فیلم سال گربه ساعت ۱۶/۳۰ 🟤فیلم تگزاس۳ ساعت ۱۸/۳۰ 🟤 فیلم مست عشق ساعت ۲۰/۳۰ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.
📣 برنامه‌سینما فرهنگیان#روزشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ 🟤 فیلم ایلیا قهرمان ساعت ۱۱ 🟤فیلم تگزاس۳ ساعت ۱۲/۳۰ 🟤فیلم سال گربه ساعت ۱۷ 🟤 فیلم خجالت نکش ۲ساعت ۱۹ 🔴 فیلم تگزاس ۳ ساعت ۲۰/۳۰ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزجمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ 🟤 فیلم ایلیا قهرمان ساعت ۱۱۱ 🟤فیلم سال گربه ساعت ۱۲/۳۰ 🟤 فیلم مست عشق ساعت ۱۵/۳۰ 🟤فیلم تگزاس۳ ساعت ۱۷/۳۰ 🟤 فیلم خجالت نکش ۲ساعت ۱۹/۳۰ 🔴 فیلم تگزاس ۳ ساعت ۲۱ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.
📣 برنامه سینما فرهنگیان #روزپنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 🟤 فیلم ایلیا قهرمان ساعت ۱۰/۳۰ 🟤فیلم آسمان غرب ساعت ۱۲ 🟤فیلم‌ تگزاس ۳ ساعت ۱۵ 🟤 فیلم خجالت نکش ۲ساعت ۱۷ 🟤فیلم تگزاس۳ ساعت ۱۸/۳۰ 🟤 فیلم مست عشق ساعت ۲۰/۲۰ 🔶تهیه بلیط اینترنتی از سینما تیکت: https://cinematicket.org/cinema/detail/326 آدرس:چهارراه شکرشکن-خیابان حافظ ☎️تلفن تماس: 32227272 🦋رعایت پوشش و حجاب اسلامی در سینما مورد تاکید می باشد.

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا