کانال ایتا هیئت مجازی 🇵🇸

ˇ﷽

شبیھ بوی گُـل است این‌جا؛
براے پروانگےهاے تو در مسیرِ او…🦋

💚˹ از ؏ـشق بخوان
@ASHEGHANEH_HALAL ˼


‌‌🛤˹ پل ارتباطے
@Daricheh_Khadem ˼
💌˹ تبادلات و تبلیغ
@Daricheh_Ad ˼
.
.
شما براے ما نعمتید…😌🌱

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا هیئت مجازی 🇵🇸

•᯽🪴᯽• . . •• #وقت_بندگی •• لاتی که به وسیله آیت الله قاضی ره نمازشب خوان شد و بجایی رسید که مردم نیم خورده غذایش را به عنوان تبرک برمی داشتند... . . ᯽خوب‌شد‌شمارا‌ دارم...خدا᯽ Eitaa.com/Heiyat_Majazi •᯽🪴᯽•
•᯽📖᯽• . . •• #قصّه_بشنو •• •ڪتاب: #طنزِفریبرز •به‌قلم:ناصرکاوه •قسمت‌:(صدوچهل ونهم) خانـم پرسـتاری کـه اصـلاخوشـگل نبـود خودش تعریف میکرد میگفت زمـان جنـگ بالای سر یکی از مجروحان جنـگ كـه از یکـی از شـهرهای آذربایجـان غربـی بـه جبهـه اعـزام شـده بـود ایستاده بودم و بی هـوش بـود تـا به هوش آمد و اولین کسی رو که بالای سرش دیـد من بودم. با صدایی مرّدد پرسید: مـن شـهید اوملوشـام؟... بـه خـودم گفتم بذار کمی سر به سرش بذارم!... جواب دادم هـه قـارداش شـهید اوملوسـان!... باز با همون تُـن صداى آروم پرسید: سـن حـوری سـن باجـی؟ با لبخند بدجنسانه ای گفتم: بله من حـوری م دا!...کمی مکث کرد و بلنـد گفت: پـوخ منیـم شانسـیما !!! ** اتوبـوس هـا و مینـی بـوس هـا پشـت همدیگـر صف بسـته و آمـاده ی حرکـت بودند. خانـواده هـا کـه اکـثرا از روسـتاهای اطـراف بودنـد ، آمـده بودنـد تـا فرزندانشـان را بدرقـه کننـد و بـه جبهـه بفرسـتند. در آن میـان، متوجـه شـدم اکـثر مـردم دور مینـی بوســی جمــع شــده انــد. رفتــم جلــو تــا ببینــم چــه خــبر اســت. نزدیــک کــه شــدم دیـدم نوجوانـی حـدود 17 سـاله کـه لبـاس بسـیجی بـر تـن داشـت و جـزو نیروهای اعزامـی بـود، داخـل مینـی بـوس نشسـته و پـدرش بـا هـمان لبـاس محلـی روسـتایی، پاییـن ایسـتاده بـود و بـه او التماس مـی کـرد تـا بـه جبهـه نـرود. التماس پـدر و نـاز کـردن هـای پـر، خیلـی قشـنگ بـود. مـن هـم ایسـتادم بـه تماشا تـا ببینـم بیـن آن دو چـه مـی گـذرد. پـدر بـا زبـان محلـی بـه پـرش التماس مـی کـرد و پـر هـم از هـمان پنجـره ی مینـی بـوس جوابـش را مـی داد. ببیـن پـر جـون، تـو نـرو جبهـه، مـن صـد تومنـت میـدم... نمیخوام . میگـم ... تـو نـرو، مـن دویسـت تومنـت میـدم. پونصـد تومنـم بـدی، نمیخوام . خـب باشـه. بـه درک . هـزار تومنـت میـدم. دو هــزار تومنــم کــه بــدی، نمیخوام. دیوونــه، تــو نــرو جبهــه، مــن واســت یــه دوچرخــه ی قشــنگ مــی خــرم. مــن دیگــه بــزرگ شــدم، دوچرخــه نمیخوام . خــب باشـه. هـر چـی تـو بگـی. تـو فقـط نـرو جنـگ، مـن یـه دونـه از ایـن موتـور گازیـا بـرات مـی خـرم... دنـده ای هـم بخـری، مـن نمیخوام . خـره ... تـو نـرو جبهـه، مبیون ایـن جـا ، ننـه ات رو مـی فرسـتم بـرات یـه دختر خـوب پیـدا کنـه. خـودم بـرات زن مـی گیـرم هـا. زنـم کـه بـرام بگیـری، نمیخوام . مـن فقـط میخـوام بـرم جبهـه. کـه پـدر عصبانـی شـد و گفـت: خـب باشـه مـی خـوای بـری جبهـه، خـب زودتـر بـرو دیگـه. وایسـادی ایـن جـا کـه چـی بشـه؟... راوی: عبدالرحمان دزفولـی ڪپےبدون‌ذڪرنام‌نویسنده‌ممنوع!📌 . . Eitaa.com/Heiyat_Majazi •᯽📖᯽•
•᯽🌗᯽• . . •• #شـب‌هاے_بلھ‌‌برون •• ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تو در مناظرات، در مقابل تهمت‌ها و در لحظه‌‌‌های زندگی‌ات مدام گفتی: عـالـم در مـحضــر خـداسـت..! و این جز از شاگردِ مکتب امام بر‌نمی‌آید . . ‌ッ #شهید_جمهور #امام‌_خمینی (رھـ) . . ᯽شھـادتت‌سنگ‌رابوسیدنےکرد᯽ Eitaa.com/Heiyat_Majazi •᯽🌗᯽•
•᯽🌱᯽• . . •• #شکرانه •• خدایا، شکرت کہ توی کشوری زندگے می‌کنیم کہ گوشه‌گوشه‌ش پر از قشنگی‌های خلقت بی‌نظیر توئہ💚 شکرت بہ‌خاطر زیبایی کویرها دریاها و دریاچہ‌ها، کوه‌های بلند دشت‌ها، آبشارها و چیزهای دیگه‌ای که شاید حواسمون بهشون نباشہ؛ ولے تو مثل همیشہ اونا رو بہ زیبایی آفریدی🪴 . . شکرانه‌هاتون رو می‌شنویم👀 ••📬•• @Daricheh_khadem . . ᯽من‌بےتودمےقرارنتوانم‌کرد᯽ Eitaa.com/Heiyat_Majazi •᯽🌱᯽•
•᯽🧪᯽• . . •• #خانواده_درمانے •• 📍بر سر كودكتان داد نزنيد...⛔️ 📌داد زدن سر کودک شاید نظر او را جلب کند اما کار درست را نمی‌آموزد❌ با این کار کودک یاد میگیرد که او هم با داد زدن به اهدافش برسد.😏😵 🔰علاوه بر اینکه، مدام داد زدن، حرف شما را بر کودک بی‌اثر می‌کند.🤐🤫 #خانواده_خوشبخت #سبک_زندگی_درست #هر_دو_بدانیم . . ᯽درسـاحل‌امن‌خانوادھ᯽ Eitaa.com/Heiyat_Majazi •᯽🧪᯽•
•᯽🍃᯽• . . •• #دل_آرا •• شفاعتت میڪنه اون‌شھیدی ڪه موقع‌گناه میتونستی گناه ڪنی ولی بہ‌حرمت‌رفاقت‌باهاش‌ڪنارگذاشتی.. . . ᯽دل‌تورامیطلبد᯽ Eitaa.com/Heiyat_Majazi •᯽🍃᯽•
•᯽📞᯽• . . •• #ازخالق_به‌مخلوق •• "وَ يَــرْزُقـهُ مِـنْ حَيْـثُ لَا يَـحْتَـسِـبُ " ای بـنده ی دل نـگـران من! از چـه انـقدر آشـفتـه ای؟ ❤️‍🩹 وقتی من ازجایی که فکرش را نمیکنی برای تــو رزق و روزی مـیفـرسـتم؛ پـس نـاراحـت و غـمـگین نباش که در نهایت تــو برای مـنی و من هوایت را داشته و خواهم داشت🌿" {نـامـه ای از خــدا درآیــه 3 سـوره طـلاق}💚🕊 . . ᯽چه‌کسےماراشنیـدالاخدا᯽ Eitaa.com/Heiyat_Majazi •᯽📞᯽•
•᯽🪴᯽• . . •• #وقت_بندگی •• ± درمان حواس پرتی در نماز🌱! . . ᯽خوب‌شد‌شمارا‌ دارم...خدا᯽ Eitaa.com/Heiyat_Majazi •᯽🪴᯽•
•᯽📖᯽• . . •• #قصّه_بشنو •• •ڪتاب: #طنزِفریبرز •به‌قلم:ناصرکاوه •قسمت‌:(صدوچهل وهشتم) یکــی از روزهایــی کــه در مقــر لشــگر41 ثاراللــه در نزدیکــی اهــواز مســتقربودیم، مـن و محمـد جـواد زادخـوش و یکـی ازدوسـتان کـه دوربیـن عکاسـی داشـت، بـرای عکـس گرفـتن از سـنگر بیـرون زدیـم کـه بـا سردار سلیمانی ی، فرمانـده لشـکر، مواجـه شـدیم. بـه محـض دیـدن حـاج قاسـم تصمیـم گرفتیـم بـا ایشـان هـم یـک عکـس یـادگاری بگیریـم. حـاج قاسـم چـون محمـد جـواد را بـه واسطه‌ی آشـنائی بـا بـرادر بزرگترش مـی شـناخت و از شـوخ طبعـی و چقدر بودنـش خـبر داشـت، هـان طـور کـه از روبـرو، سـمت مـا میآمـد، از هـمان دور بـه جـواد گفـت: مـن بـا شـما عکـس نمی گیـرم. جـواد هـم بـی معطلـی و باخـونسردی گفـت: مـا کـه نمی خواهیـم بـا شـما عکـس بگیریـم. مـی خواهیـم دوربیـن مـان را بـه شـما بدهیـم تـا از مـا عکـس بگیریـد. حـاج قاسـم کـه جاخـورده بـود، لبـش بـه خنـده بـاز شـد و آمـد کنارمـان ایسـتاد و عکـس یـادگاری گرفتیـم... راوی: حسـن منصـوری از لشـگر 41 ثاراللـه برخــی هــا فکــر میکننــد حــاج قاســم یــک انســان عبــوس و خشــن بــود، امــا ایــن یـک قضـاوت اشـتباه اسـت، حـاج قاسـم واقعـا قلـب بزرگـی داشـت و بسـیار شـوخ طبــع و مهربــان بــود. یکــی از اصلی‌ترین فرماندهانــی کــه بیشتــرین شــوخی و بیشــرین رابطــه عاطفــی را بــا بقیــه فرماندهــان و قرارگاه هــا داشــت حــاج قاســم سلیمانی بـود. در یکـی از جلسـات و سمینارهای فرماندهـان سـپاه در تهـران، همـه فرماندهـان بـا لبـاس رسـمی در آن شرکت کـرده بودنـد. یـک بـار وسـط جلسـه یـا در تنفـس بیـن جلسـه، یـک شـلنگ آب در جلسـه دیدیـم و اصلا کسـی بـاورش نمیشد حـاج قاسـم سلیمانی فرمانـده لشـکر ثاراللـه اینقـدر شـوخ طبـع باشـد کـه بـا شـلنگ بیایـد داخـل جلسـه و فرماندهـان را بـا آب خیـس کنـد...راوی: سردار غلامپور ڪپےبدون‌ذڪرنام‌نویسنده‌ممنوع!📌 . . Eitaa.com/Heiyat_Majazi •᯽📖᯽•
•᯽🌗᯽• . . •• #شـب‌هاے_بلھ‌‌برون •• ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهرم نگذار به اسمِ آزادیِ زن با تو و دیگر خواهرانم(: مانند شیئ رفتار کنند.. #شهید_علیرضا_ملازاده . . ᯽شھـادتت‌سنگ‌رابوسیدنےکرد᯽ Eitaa.com/Heiyat_Majazi •᯽🌗᯽•
•᯽🍬᯽• . . •• #نسل_مهدوے 💠 آموزش قرآن به فرزند 💢 پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله می فرماید: ✍🏻 مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ كَتَبَ اللّه ُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ فَرَّحَهُ، فَرَّحَهُ اللّه ُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مَنْ عَلَّمَهُ القُرْءانَ دُعِىَ بِالْأَبَوَيْنِ فَيُكْسَيانِ حُلَّتَيْنِ يَضىءُ مِنْ نُورِهِما وُجُوهُ أَهْلِ الْجَنَّةِ . 🌸 هر كس فرزند خود را ببوسد، 😘 خداوند بزرگ براى او كار نيك مى نويسد. و هر كس فرزند خويش را شادمان كند، خداوند نيز در روز قيامت وى را شادمان مى كند. 😍 و هركس به فرزندش قرآن بياموزد، آن فرزند [در روز قيامت] همراه پدر و مادرش فرا خوانده مى شود تا دو جامه بر تن آن دو بپوشند به گونه اى كه چهره هاى بهشتيان از فروغشان بدرخشد 😇 📚 الكافى، ج 6، ص 49. . ᯽ایرانـم،جـوانـ بمـان᯽ Eitaa.com/Heiyat_Majazi •᯽🍬᯽•

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا