کانال ایتا آموزشگاه زبان کره ای بانو

✔️آموزش زبان کره ای به مدیریت و تدریس بانو، مدیر کانال تلگرامیِ : https://t.me/Hangullearning ✔️کانال ثبت نام مجازی : https://eitaa.com/hangullearning_amoozesh ✔️مسئول ثبت نام : @mehrb7 📚 کتابهای بانو : @Hangullearning_book سایت ما: Www.Hangullearning.ir

ورود به کانال

ورود به نسخه وب

مطالب کانال ایتا آموزشگاه زبان کره ای بانو

#نمونه_سوال کدامیک بابقیه متفاوت است؟ 1️⃣ 영화관 2️⃣ 공원 3️⃣ 수박 4️⃣ 병원 ...آموزشگاه زبان کره ای بانو... @Hangullearning ✅ پاسخ : دو شنبه #تاپیک #لغت 🔹 کتابهای آموزش زبان کره ای؛ با تدریسِ فارسی💯 @Hangullearning_book
1- 친구들을 초대해요 2- 친구에게 연락을 해요 3- 약속시간을 정해요 4- 약속날짜를 바꿔요 5- 약속을 취소해요 6- 모임에 참석해요 1- دوستانتان را دعوت کنید 2- با دوست خود تماس بگیرید 3- زمانِ قرار/ملاقات را تعیین کنید 4- تاریخ قرار/ملاقات را تغییر دهید 5- یک قرار/ملاقات را لغو کنید 6- در یک گردهمایی یا جلسه شرکت کنید 👈 افعال بالا همگی در زمان حال هستند. 🔴 شکل پایه (مصدر) آنها : 1- 친구들을 초대하다 2- 친구에게 연락을 하다 3- 약속시간을 정하다 4- 약속날짜를 바꾸다 5- 약속을 취소하다 6- 모임에 참석하다 1- دعوت کردنِ دوستان 2- تماس گرفتن با یک دوست 3- تعیین زمانِ قرار/ملاقات 4- تغییر تاریخ قرار/ملاقات 5- لغو کردنِ یک قرار/ملاقات 6- حضور در یک گردهمایی یا شرکت کردن در یک جلسه 📌 افعال به تنهایی : 초대하다 = دعوت کردن 정하다 = تعیین کردن، مشخص کردن 연락하다 = تماس گرفتن 바꾸다 = تغییر دادن 취소하다 = لغو کردن 참석하다 = حضور داشتن در... = شرکت کردن در... ✅✅ کتابهای آموزش زبان کره ای با ترجمه فارسی: @Hangullearning_book😃
#نمونه_سوال "서두르다" 1️⃣ = دیر کردن 2️⃣ = عجله کردن 3️⃣ = رسیدن 4️⃣ = راه افتادن/حرکت کردن بسمت جایی ...آموزشگاه زبان کره ای بانو... @Hangullearning ✅ پاسخ صحیح : 2️⃣ = عجله کردن 🎁 ترجمه ی گزینه ها: 1️⃣ = 늦다 🔊: [늗따] نِد دّا 2️⃣ = 서두르다 🔊: [서두르다] سُ دو رِ دا 3️⃣ = 도착하다 🔊: [도차카다] تُچاکّادا 4️⃣ = 출발하다 🔊: [출발하다] چولبَرادا #تاپیک #لغت ✅ کتابهای کره ای، با تدریس فارسی @Hangullearning_book
#نمونه_سوال "서두르다" 1️⃣ = دیر کردن 2️⃣ = عجله کردن 3️⃣ = رسیدن 4️⃣ = راه افتادن/حرکت کردن بسمت جایی ...آموزشگاه زبان کره ای بانو... @Hangullearning ✅ پاسخ : سه شنبه #تاپیک #لغت 🔹 کتابهای آموزش زبان کره ای؛ کاملا فارسی💯 @Hangullearning_book
#فعل ✅ 끊다 = ترک کردن 🔊 :[끈타] گِنتا ...آموزشگاه زبان کره ای بانو... @Hangullearning 담배 = تامبِ : سیگار 술 = سول : نوشیدنیِ الکلی - مشروب 을/를 = علامت مفعول/ را 🔴 담배를 끊다 ترک کردنِ سیگار 🔵 술을 끊다 ترک کردنِ مشروب 🟢 کتاب آموزش زبان کره ای با تدریس فارسی میخوای؟ @Hangullearning_book 🤩
#پاسخنامه ✍️ متن: "من اسکی را دوست دارم. وقتی زمستان می آید، هر آخر هفته به اسکی می روم. امیدوارم زمستان با برف زیاد به زودی بیاید." 🔵 گزینه ها: ① من (مشتاقانه) منتظر آخر هفته هستم. ② من خوشحالم که زمستان می آید. ③ من میخوهم زود به اسکی سواری بروم(من نمی توانم برای اسکی صبر کنم.) ④ من روزهای برفی را دوست دارم. ✅ گزینه ی صحیح : ③ 🔹 کتابهای آموزش زبان کره ای؛ کاملا فارسی💯 @Hangullearning_book
설명해 توضیح بده ☃️ @Hangullearning ✅ 설명하다 سُلمیُن هادا = توضیح دادن /مصدر 👈صرف در زمان حال/مودبانه : 설명해요 توضیح میدهم - توضیح میدهد -توضیح بدهید 👈صرف در زمان حال/عامیانه یا خودمانی : 설명해 توضیح میدم - توضیح میده - توضیح بده 🎥 드라마 : 웰컴투 삼달리 (2023) drama : Welcome to Samdal-ri سریال : به سامدالری خوش آمدید ☃️ کتابهای آموزش زبان کره ای؛ کاملا فارسی و تمام رنگی @Hangullearning_book 📚 #فعل #مکالمه 🖊#마마
#سوال #تاپیک 저는 스키를 좋아합니다. 겨울이 되면 주말마다 스키를 타러 갑니다. 빨리 눈이 오는 겨울이 되면 좋겠습니다. ① 저는 주말을 기다립니다. ② 저는 겨울이 와서 좋습니다. ③ 저는 빨리 스키를 타고 싶습니다. ④ 저는 눈이 오는 날을 좋아합니다. ...آموزشگاه زبان کره ای بانو... ... @Hangullearning ... 🔴 کتابهای آموزش زبان کره ای؛ کاملا فارسی😍 ✏️ @Hangullearning_book
#تفاوت بین دو #فعل زیر چیست؟ 깨끗하다 و 청소하다 1️⃣ 깨끗하다 🔊:[깨끄타다/께끄타다] گِگِتّادا : تمیز بودن/فعلِ توصیفی 집 = خانه 이 = علامت فاعل 🔹집이 깨끗해요. چیبی گِگِتِّیُ. خانه تمیز است. ...آموزشگاه زبان کره ای بانو... ... @Hangullearning ... 2️⃣ 청소하다 چُنسُهادا : تمیز کردن/فعلِ عمل 방 = اتاق 내 방 = اتاقم 을 = علامت مفعول -했 = پسوند زمان گذشته 🔸내 방을 청소했어. نِ پانگِل چُنسُهِسُّ. اتاقم را تمیز کردم. 🔴 کتابهای آموزش زبان کره ای؛ کاملا فارسی😍 ✏️ @Hangullearning_book

مشاهده در ایتا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به کانال ایتا
تبلیغ کانال ایتا